Lyft frågan och satt den på agendan

Vattenbussen har sedan starten i början av 2009 aktivt lagt sig i debatten och arbetat för att sätta frågan om vattenburen kollektivtrafik på agendan och säkerställa att vattenvägens potential som infrastruktur undersöks.

    
Vi har skrivit debattartiklar, genomfört resenärsundersökningar, deltagit i diskussions- och kunskapshöjande forum kring vattenburen kollektivtrafik, träffat en lång rad av de många personer som sitter på en liten del av ansvaret kring frågan, bidragit med faktaunderlag, ifrågasatt regelverk och skickat in våra synpunkter på relevanta remissversioner av utredningar kring transportsystem och strategisk trafikplanering.
    
Inom ramen för det maritima klustrets strategiarbete (drivet av Sjöfartsforum) har Vattenbussen också initierat och drivit en arbetsgrupp kring Inrikes Persontransporter, medverkat vid slutredovisningsseminarium, samt bidragit till framtagning av broschyrmaterial om Inlandssjöfart och vattenburen kollektivtrafik.
    
I december 2011 beviljades Vattenbussen stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för utlysningen utmaningsdriven innovation, samhällsutmaning Hållbara attraktiva städer. Avsikten var att arbeta vidare med idéutveckling och konstellationsbyggande för det projekt om Hållbar kollektivtrafik på urbana vattenvägar som Vattenbussen ansökt om tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik (SL), Stockholms stad och Lighthouse.

Foto: Philip Karlsson


I kölvattnet av ovanstående forskningsprojekt startar Vattenbussen nu 2012 ett nationellt samverkansforum för kollektivtrafik på urbana vattenvägar med två regionala grupperingar, Stockholm respektive Göteborg.
    
    
2012-08-15

Dela Vattenbussen med dina vänner!