Det behövs en tydlig ansvarsstruktur

Av tradition har vattenburen kollektivtrafik inte någon tydlig roll i storstädernas trafikarbete. Endast 7 promille av landets kollektivtrafik sker idag med båt. Även om det finns en utvecklad skärgårdstrafik i både Stockholm och Göteborg så är och förblir det en glesbygdstrafik. Med dagens höga urbaniseringstakt och tilltagande trängselproblematik finns all anledning att undersöka hur vattenvägarna kan bidra till ett effektivt persontransportsystem. Något som också konstaterades i Trafikverkets kapacitetsutredning.

    
Under de senaste åren har stora förändringar genomförts i myndighetsstruktur och lagstiftning kring transport och kollektivtrafik. Med unga myndigheter och nyetablerade regelverk är det av yttersta vikt att gränsdragningar tydliggörs och blir transparenta för omgivningen såväl som internt inom samhällsorganisationer. Detta gäller så klart för samtliga trafikslag, men för vattenburen kollektivtrafik är det synnerligen betydelsefullt eftersom det saknas en historisk praxis.
    

Det tar alltid tid innan nya rollfördelningar sätter sig, vilket man nog måste ha viss respekt för. Men för att vi ska kunna utnyttja våra vattenvägar i skapandet av en hållbar attraktiv stad är det av högsta betydelse att kollektivtrafik till sjöss kommer in tidigt i den långsiktiga strategiska trafikplaneringen. Ansvarsstrukturen behöver tydliggöras och gränsdragningar konkretiseras.
    
Från näringslivets sida är det som i alla branscher att avsaknad av transparens och tydliga förutsättningar hämmar investeringsviljan.
    
I dagens hårdprioriterande samhälle tvingas många att blint hålla sig till sitt avgränsade uppdrag. I arbetet med att bygga det hållbara samhället måste vi dock fokusera på helheten och inte delarna var för sig. Bara för att en fråga inte klockrent passar in i en organisations avgränsade uppdrag, och därmed budget, kan vi inte luta oss tillbaka och låta goda möjligheter passera. Om vi ska uppnå visionen om den hållbara attraktiva staden är ett optimalt resursutnyttjande en förutsättning och samarbete över organisationsgränserna en nödvändighet.
    
2012-11-01

Dela Vattenbussen med dina vänner!