Ändamålsenlig lagstiftning för ett hållbart samhälle

Regelverket kring vattenburen kollektivtrafik är i dagsläget mångfacetterat, komplext och svårgenomträngligt, men en hel del arbete pågår för att skapa transparens och förenklingar.

    
Sverige har i många år haft ett undantag från den europeiska lagstiftningen IWW (Inland Waterways) till följd av att man tidigare konstaterat att Sverige inte har några inre vattenvägar att tala om. Tack och lov har nu regeringen låtit se över detta och en anpassning av den svenska lagstiftningen till den europeiska är att vänta.
    
Den nya kollektivtrafiklagen, som började gälla 1 januari 2012, är ämnad att vara ett modernt, samlat och trafikslagsövergripande regelverk för den allmänna kollektivtrafiken på väg, järnväg, spårväg och tunnelbana. Kollektivtrafik får numera bedrivas fritt av frivillig operatör som önskar att starta allmän trafik. Vattenburen kollektivtrafik har fått bedrivas fritt sedan länge men sedan den 1 juli 2012 omfattas, efter en komplettering, även kollektivtrafik till sjöss av den nya lagstiftningen.
    
Hastighetsbegränsningarna är centrala både för resenärens restid och för kostnadskalkylen. Ju lägre hastigheter, desto fler fartyg krävs för att hålla samma turtäthet. Regleringen kring hastigheter på sjön finns i sjötrafikförordningen. I dagsläget har Sverige onödigt stränga hastighetsbegränsningar om man jämför med övriga Europa. Tillåten hastighet i svenska storstadsområden ligger på 12 knop, att jämföra med många andra EU-länders 22 knop eller mer. För att utnyttja vattenvägens fulla potential behöver Sverige se över hastighetsgränserna. Dock självklart utan att tumma på säkerhetsaspekterna. Med kortare restider ökar attraktiviteten.

Foto: Philip Karlsson


De ursprungliga begränsningarna kan vara satta exempelvis i syfte att minimera svall och erodering på strandlinjen. Hur mycket svall ett fartyg orsakar har dock större bäring på skrovformation än på hastighet. I vissa fall kan det till och med vara så att lägre fart ger mer svall än om ett fartyg tillåts gå upp i hastighet. Därför vore det rimligt att överväga exempelvis dynamiska hastighetsbegränsningar satta utifrån fartygens egenskaper.
    
2012-10-10

Dela Vattenbussen med dina vänner!