Behov av förändrad finansieringsstruktur?

Traditionellt har kollektivtrafik på land subventionerats med samhällsresurser motsvarande cirka hälften av kostnaderna. Motsvarande siffra för kollektivtrafik till sjöss är upp emot 65 procent. Mot den bakgrunden är det inte undra på att huvudmännen lagt fokus på den landbaserade trafiken. Men är högre subventionsgrader den enda möjliga kalkylen för kollektivtrafik till sjöss eller finns det andra kreativa sätt för att ta vara på vattenvägen som infrastrukturresurs och den lediga kapacitet den erbjuder?

    
Den nya kollektivtrafiklagen ställer krav på regionernas kollektivtrafikmyndigheter att arbeta fram så kallade regionala trafikförsörjningsprogram. Förenklat innebär detta att myndigheterna pekar ut vilka områden eller sträckor som ska omfattas av trafikplikt och därmed subventioneras av samhället. Kollektivtrafikföretagen får på så sätt antingen hälften eller ingen subvention alls på den kollektivtrafik de erbjuder.
    
Sett utifrån resenärens behov kan det dock finnas anledning att fundera i helt nya banor. Det behöver kanske inte vara svart eller vitt, det vill säga femtio procent eller inget. Ett system som kontinuerligt premierar den som skapar samhällsnytta – oavsett om den är initierad från det privata näringslivet – skulle sannolikt gagna utbudet och därmed resenärens benägenhet att välja kollektiva färdmedel.
    
Internationella trender och styrdokument ger ytterligare fog för att tillsätta resurser att tänka i nya banor. Med utgångspunkten att nå ett effektivt resursutnyttjande har till exempel EU i sin vitbok om transporter initierat principen att den som använder och belastar transportsystemet också ska vara den som betalar – user pays, polluter pays.
    
Dagens finansierings- och organisationsstrukturer skapar vissa hinder att utveckla hållbar kollektivtrafik med resenären i centrum. Om vi vill frigöra kollektivtrafikens och vattenvägens fulla potential behöver ett gediget arbete genomföras för att överbrygga dessa hinder. Vi är bland annat i behov av en helhetsbild av vad de olika trafikslagen kostar och hur finansieringsbördan ska fördelas. Syftet är att utnyttja våra resurser på allra bästa sätt.
    
Läs vidare om kostnaderna för vattenburen kollektivtrafik och vikten av en tydlig ansvarsstruktur.
    
2012-11-01

Dela Vattenbussen med dina vänner!