Koll på vatten - ett FoI-projekt om vattenvägar

”Koll på vatten” är ett treårigt forsknings- och innovationsprojekt som syftade till att studera vattenvägarnas potential för hållbara attraktiva städer. En sammanfattning av resultatet presenterades på Cirkus i samband med Kollektivtrafikdagen i maj 2015.

    
Bakgrunden till projektet var att Trafikverkets kapacitetsutredning pekade ut urbana vattenvägar som en möjlighet för avlastning av vägar och spår. Parallellt hade Vattenbussen just skapat konstellationen Samverkansforum för urbana vattenvägar i samband med ett Vinnova-projekt. Denna konstellation fick sedan uppdraget av Trafikverket att studera urbana vattenvägars potential att bidra till ökad transportkapacitet och förbättrad tillgänglighet, samt öka kunskap och samverkan kring vattenburen kollektivtrafik generellt. Arbetet har bedrivits i samverkan mellan nationella och regionala myndigheter och offentliga aktörer genom workshops, informationssökning och analysarbete. Vattenbussen har haft rollen som projektledare.
    
Projektet har bidragit med ett antal värden:

  • Samverkan och nätverksskapande
  • Kunskapsbyggande och mognad
  • Benchmarking Göteborg och Stockholm
  • Påbörjat arbetet att integrera frågan i respektive aktörs verksamhet
  • Diskuterat frågan om hur kollektivtrafiken ska finansieras i framtiden och hur marknadsöppningens intention kan tillgodoses


    
Arbetet har fortsatt inom ramen för Waterway 365 >>
    


2015-06-17
    

Dela Vattenbussen med dina vänner!