Vattenvägen kan bidra till hållbar mobilitet

Forsknings- och innovationsprojektet "Koll på vatten" konstaterar i sin slutrapport att urbana vattenvägar kan bidra till hållbar mobilitet. Efter tre års gränsöverskridande samverkansarbete har resultaten sammanställts till en slutrapport.

    
Koll på vatten, ett FoI-projekt om vattenvägarnas roll i ett hållbart samhälle, har studerat urbana vattenvägars potential att bidra till ökad transportkapacitet och förbättrad tillgänglighet. Detta som ett initiativ från Trafikverket i kölvattnet av kapacitetsutredningen.
    
Arbetet har bedrivits i samverkan mellan nationella och regionala myndigheter och offentliga aktörer genom workshops, informationssökning och analysarbete. Vattenbussen har medfinansierat projektet och haft rollen som projektledare.
    
Centralt genom processen har varit att höja kunskapsnivån och öka samverkan över organisatoriska gränser, skapa nätverk och erfarenhetsutbyte. Med utgångspunkt i vetenskap, fakta och beprövad erfarenhet har projektet kontinuerligt ifrågasatt gamla "sanningar" och utmanat till att tänka i nya banor i syfte att identifiera kritiska frågor.
    
Dagens beräkningsmetoder och utvärderingsmodeller är inte anpassade för bedömning av vattenburen kollektivtrafik. Ramarna för vilken potential vattenvägarna kan innebära sätts av ambitionsnivån.

Sammanställning över kritiska faktorer att jobba vidare med, identifierade inom Koll på vatten


Rapporten i sin helhet hittar du på länken nedan
Koll på vatten - ett FoI-projekt om vattenvägarnas roll i ett hållbart samhälle
    
    
    
2015-06-01

Dela Vattenbussen med dina vänner!