Vad kommer sjöfartens traditionellt dåliga rykte i miljösammanhang ifrån?

Förenklat kan man säga att sjöfarten historiskt sett tagit vara på restprodukterna från oljeindustrin. Den bunkerolja som inte lämpat sig för bilar och lastbilar har utnyttjats av de oceangående fartygen. Tyvärr har miljöutvecklingen på sjöfartssidan inte hängt med ur alla avseenden. Särskilt inte vad gäller emissioner av svavel, NOx och partiklar. Här är dock stränga EU-direktiv på väg och maximalt tillåten svavelhalt pressas ner till 0,1 % från 2015 (att jämföra med dagen nivå i resten av världen på 3,5 %).

    
Generellt är transportsektorn ett av de områden som bidrar avsevärt till växthuseffekten, vilket ställer kontinuerligt ökande krav på energieffektivisering oavsett trafikslag.
    
I dagsläget sker den i särklass största andelen av det globala transportarbetet till sjöss (upp emot 90 %). Detta motsvarar dock bara 10 % av transportsektorns totala klimatgaser*. Trots detta är potentialen mycket stor att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan ytterligare, till exempel genom trafikstyrning med ITS, ruttoptimering, lättviktskonstruktioner, optimering av framdrivningssystem och skrovformer, reningstekniker och alternativa bränslen.
    
Läs mer om betydelsen av energieffektivisering inom vintertrafiken för minskad miljöpåverkan.
    
*Stern Review of the Economics of Climate Change, Oct 2006.
    
2012-11-01

Dela Vattenbussen med dina vänner!