Koll på vatten - nystartat FoI-projekt

Vattenvägarna har länge behandlats styvmoderligt ur ett samhälls-planeringsperspektiv. I takt med en högre värdering av miljön och ökad urbanisering är en effektiv resursanvändning central. I kölvattnet av kapacitetsutredningen tar Trafikverket taktpinnen och går in med en basfinansiering och startar forsknings- och innovationsprojektet ”Koll på vatten” för att klargöra vilken potential vattenvägarna skulle kunna innebära i utvecklingen av hållbara attraktiva städer.

    
Genom åren har en rad utredningar genomförts för att undersöka huruvida kollektivtrafik till sjöss är samhällsekonomiskt lönsamt eller ej. Dessa väger dock sällan in helhetsperspektivet vad gäller kostnader också för miljön och infrastrukturen eller tar höjd för utvecklingen av alternativkostnader såsom exempelvis införande av trängselskatt. Utöver detta finns exempel då ingångsdata ifrågasatts från akademiskt håll. I Trafikverkets kapacitetsutredning från april 2012 lyfts frågan om möjligheterna att utnyttja vattenvägarna i urbana områden, men behovet av ny kunskap och samarbete över organisatoriska gränser är stort.
    
Det nya forsknings- & innovationsprojektet, som går under benämningen Koll på vatten, kommer att drivas och projektledas av Vattenbussen. Projektgruppen består av det nybildade Samverkansforum för kollektivtrafik på urbana vattenvägar som har en heltäckande förankring in i samtliga organisationer som har en större eller mindre del av planeringsansvaret för vattenvägar, infrastruktur- och transportfrågor.

Deltagare i FoI-projektet Koll på vatten

De nationella parterna består av Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys och Samtrafiken. Regionalt är projektet förankrat i de båda största storstadsregionerna Göteborg och Stockholm. Syftet är att korsbefrukta expertkunskap med de övergripande samhällsplanerings-perspektiven.
    
Arbetet utgår ifrån vetenskap, fakta och beprövad erfarenhet, men dagens givna planeringsförutsättningar ifrågasätts också mot en framtida verklighetsbild. Perspektivet är långsiktigt och projektet planeras pågå i tre år. Målet är att öka kunskapen och ta reda på vilken potential som finns i vattenburen kollektivtrafik, dvs hur mycket transportkapaciteten kan öka och tillgängligheten förbättras i storstäderna.
    
Vi på Vattenbussen är glada över att få ta tag i ett så hedersvärt uppdrag och ser fram emot ett framgångsrikt projekt.
    
    
2012-09-20

Dela Vattenbussen med dina vänner!