Forskningsrapport från Vattenvägen 365

Nu är den första rapporten från Vattenvägen 365 klar. Projektet tar ett helhetsgrepp kring hur effektiva urbana transportsystem kan uppnås genom att ta tillvara vattenvägen som resurs. Syftet med helhetsgreppet är att undvika suboptimeringar till följd av alltför snäva avgränsningar och se pendlingen ur ett ”hela-resan”-perspektiv.

    
Förstudien är en systemanalys som studerat hur ett välintegrerat vattenburet trafiksystem skulle kunna skapa nya resmönster och bidra till mer hållbara resor. Utifrån intressenternas samlade krav och behov identifierades följande förutsättningar och mål. Vattenvägen ska:

  • tillföra kapacitet till det urbana transportsystemet
  • under årets alla 365 dagar
  • på ett lika eller mer hållbart och resenärsattraktivt sätt som nuvarande lösningar
  • inom en rimlig tidshorizont
Exempel på framtida vattenbussar
Så här kan en ny pendelbåt se ut enligt studenter från KTH och Konstfack som skissat på en farkost.


Ett välintegrerat vattenburet kollektivtrafiksystem skulle kunna möjliggöra snabbare och kortare pendlingssträckor och därmed tillföra kapacitet i transportsystemet.
    
Arbetet belyser vidare vattenvägens möjligheter att bidra till:

  • Att fler resenärer väljer gång och cykel som färdsätt
  • Att öka kollektivtrafikens utbud
  • Att värva bilister till utrymmeseffektiva transportmedel
  • Att bidra i citylogistikens utmaningar
  • Att bidra med tillgänglighet till nya bostadsområden


Det långsiktiga målet med projektet är att identifiera systeminriktade och tekniska lösningar för vattenvägarna som kan skalas och anpassas till städer världen över. På samma sätt som tågsystem idag byggs upp av mer eller mindre standardiserade delar syftar Vattenvägen 365 till att försöka utveckla motsvarande systembas. Fokus är att finna realistiska lösningar som är möjliga både ur ett kostnadsperspektiv men också attraktiva för resenären, året runt.
    
Den fullständiga förstudien Waterway 365 finns att läsa i sin helhet via länken. Arbetet fortsätter nu framåt.
    
Om du önskar ett tryckt exemplar av rapporten kontakta oss.
    
Forskningsprojektet "Vattenvägen 365" är finansierat av Sjöfartsverket.
    
    
    
2014-06-13

Dela Vattenbussen med dina vänner!