Båt inte dyrare än andra kollektivtrafikslag

Kostnaden för vattenburen kollektivtrafik står sig väl i jämförelse med andra trafikslag när man inkluderar infrastrukturens investeringskostnad, visar en ny rapport från Trafikanalys, vars syfte var att diskutera realismen i att använda båt för ökad kapacitet.

    
Trafikförseningar för de som pendlar till arbetet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö kostar årligen samhället cirka 8,5 miljarder kronor. Inkluderas miljökonsekvenser till följd av de färdmedelsval som görs stiger kostnaderna till elva miljarder. Det framgick av den nulägesanalys som genomfördes av Trafikanalys 2011, Arbetspendling i storstadsregionerna. Redan här poängterades möjligheten att utnyttja vattenvägarna bättre.
    
Trafikverkets Kapacitetsutredning (2012) fokuserade på åtgärder och inriktningar som ger mer kapacitet, främjar effektiva övergångar mellan olika trafikslag och bidrar till en bättre användning av det befintliga transportsystemet. Även här lyftes vattenvägen som en möjlighet för storstädernas hållbara utveckling.
    
Mot bakgrund av dessa utredningar har Trafikanalys nu genomfört ett arbete där kostnaderna för infrastrukturinvesteringen inkluderas(!). Publikationen Båtpendling för ökad kapacitet är den första i sitt slag som jämför båt mot övriga kollektivtrafikslag ur ett totalkostnadsperspektiv. Trots att miljöpåverkan av själva infrastrukturanläggningen (schaktmassor etc) ej har inkluderats i beräkningen av de samhällsekonomiska kostnaderna visar sig båt vara ett konkurrenskraftigt alternativ.

Diagram över samhällsekonomisk jämförelse olika kollektivtrafikslag emellan vid låg efterfrågan. Diagrammet redovisas i rapporten Båtpendling för ökad kapacitet framtagen av Trafikanalys.


Vid låg efterfrågan placerar sig alla undersökta båtvarianter (biogasbåt, aluminiumbåt och stålbåt) bättre än pendeltåg, tvärbana och tunnelbana. Även vid hög efterfrågan klår faktiskt båten både tvärbana och tunnelbana.
    
Detta är, om än ett första räkneexempel, mycket intressanta siffror när nu nyinvesteringar och nya satsningar behövs för att öka transportsystemets kapacitet. Båt är ett komplement som kanske kräver mer än de andra fordonsslagen i form av anslutningar med buss, eftersom kajplatser kan vara svåra att finna i omedelbar närhet till bostads- och/eller arbetsområden. Men det samma gäller ofta för tunnelbana och pendeltåg.
    
Rapporten Båtpendling för ökad kapacitet kan du hämta i sin helhet här.
    
    
2013-08-19

Dela Vattenbussen med dina vänner!