Vattenbussen lämnar synpunkter på Nya Slussen

-"Slussen bör utgöra en kollektivtrafiknod även för vattenburen trafik!". Det är en snabb sammanfattning av de synpunkter som Vattenbussen idag skickade in till Stadsbyggnadskontoret gällande plansamrådet för Nya Slussen.
    
I sitt mejl skriver Vattenbussen:
    I syfte att bidra till ökad andel kollektivtrafikanter och minska bilmängderna i innerstan är det viktigt att ta hänsyn även till eventuell vattenburen kollektivtrafik i framtiden. Inte minst från Mälaren. Vattenburen kollektivtrafik från Saltsjön kan ju möjligen anses redan ha en knutpunkt, men från Mälarsidan borde Slussen vara ett naturligt hamnläge.
    
Det faktum att den fria höjden under Centralbron inte är högre än 4, 5 meter ställer naturligtvis särskilda krav på fartygen om man ska kunna gå så pass långt in. Alternativet är att en eventuell terminal helt enkelt får placeras innanför centralbron. Då blir det dock viktigt med gångpassager till övrig knutpunkt för kollektivtrafik.
    
Har förstått att nya Slussen också ska fylla en viktig funktion vad gäller avbördning från Mälaren i syfte att undvika framtida översvämningsproblematik. Detta torde innebära ökad strömning förbi Slussen, vilket möjligen kan vara ett hinder. Dock borde det då vara lägre strömning på insidan jämfört med utsidan dvs Saltsjösidan.
    
Summeringsmässigt anser vi att Slussen bör utgöra en kollektivtrafiknod även för vattenburen trafik. Ju kortare gångavstånd från båtterminalen till övriga trafikslag desto bättre så klart, men centralbrons låga höjd i relation till möjliga fartygstyper och strömning bör utredas vidare.
    
Vi står gärna till förfogande för vidare idéutbyte, diskussioner och expertis i frågan. Det känns oerhört viktigt för framtiden att hänsyn tas till möjlig vattenburen kollektivtrafik!
    
2010-03-29

Dela Vattenbussen med dina vänner!